Automated Valuation

Automated Valuation เป็นเทคโนโลยี  Big Data มาทำการประมวลผลข้อมูลตลาดเพื่อสร้างเป็นโมเดล ในการประมาณมูลค่าทรัพย์สินเบื้องต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ทำเล แบบบ้าน ระยะห่างจากถนนใหญ่ ฯลฯ  เหมาะสำหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินเบื้องต้น  แต่ไม่สามารถใช้แทนการประเมินจากนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินมืออาชีพได้แบบ 100%

Automated Valuation เหมาะกับใคร โดยส่วนมากเหมาะกับ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ทั่วไป ที่ต้องการทราบมูลค่าประมาณการเบื้องต้นของทรัพย์สิน 

 

 

อย่างไรก็ตาม มูลค่าประมาณการทรัพย์สินเบื้องต้นจากระบบ Automated Valuation นี้ ไม่ใช่มูลค่าทรัพย์สินที่จะนำไปใช้ในการ ตกลงซื้อขาย หรือ ทำธุรกรรมด้านการจดจำนอง สินเชื่อได้ แต่เหมาะที่จะใช้ประกอบการพิจารณามูลค่าทรัพย์สินเป็นเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการทราบมูลค่าตลาดทรัพย์สินตามสภาพปัจจุบัน ควรเป็นหน้าที่ของ นักประเมินมูลค่าทรัพย์สินมืออาชีพ มากกว่า